Condicions de servei

OBJECTE

Les presents Condicions Generals d’Ús, Política de Privacitat y Venda (en endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús del lloc web www.socsegador.cat (en endavant, el Lloc Web) que La Falç®. (en endavant ” La Falç®”), posa a disposició de les persones que accedeixen al seu Lloc Web amb el fi de proporcionar informació sobre els productes i serveis, propis i/o de tercers col·laboradores, i facilitar l’accés als mateixos, així com la contractació de serveis i béns per mitja de la mateixa (tot  això denominat conjuntament els “Serveis”).

La Falç®., amb domicili social en Carrer Folch i Torres, 5 Vinyols i els Arcs (Catalunya). Per contactar amb La Falç®., pot utilitzar la direcció de correu postal a dalt indicada, així com la direcció de correu electrònic  info@socsegador.com.
Per la pròpia naturalesa del Lloc Web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot portar a terme per el mateix ha de fer-se gaudint de la condició del Client, la qual s’adquireix segons els procediments recollits en la mateixa. Per tant, la citada condició del Client suposa la adhesió a les Condicions Generals en la versió publicada en el moment en que s’accedeixi al Lloc Web. La Falç®. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presentes Condicions Generals. Per això, La Falç®. recomana al Client llegir el mateix atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

En qualsevol cas, existeixen pàgines del Lloc Web accessibles al públic en general, respecte a les quals La Falç®. també vol complir les seves obligacions legalsaixí com regular l’ús de les mateixesEn aquest sentitels usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesospel fet d’accedir a les esmentades pàginespels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació.

Per últim, per la naturalesa pròpia del present lloc web, és possible que es modifiquin o s’incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, el Client, així com altres usuaris que no tinguin aquesta condicióqueden obligats a accedir a les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixin al lloc web, assumint que els són aplicables les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.

ACCES I SEGURETAT

L’accés als Serveis requereixen el registre previ dels usuaris, una vegada accepten les Condicions Generals, passant a ser considerats com Clients.

L’identificador del Client estarà compost per la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l’accés al compte propi del Clientserà necessari la inclusió d’aquest identificadoraixí com d’una contrasenya que tindrà com a mínim 4 caràcters.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessióni tan sols temporala tercersEn aquest sentitel Client es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixaassumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.
En el supòsit que el Client conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercershaurà de modificar la mateixa de forma immediataen la manera en què es recull en el Lloc Web.

UTILIZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

El Client s’obliga a usar els Serveis de forma diligentcorrecta i lícita ien particulara títol merament enunciatiu i no limitates compromet a no:

    • utilitzar els Serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
    • reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, a menys que es conti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
    • realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a La Falç®. o a tercers;
    • emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així como de comercialitzar o divulgar de qualsevol tipus aquesta informació;

El Client respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que La Falç® pugui patir, amb ocasió o com conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol altres incloses en les presentes Condiciones Generales i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

La Falç®. vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigenti estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, el Servei o excloure al Client del lloc web en cas de presumpta comissiócompleta o incompletad’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigento en cas d’observar qualsevol conducta que a judici de La Falç®. resultin contràries a aquestes Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per aquest lloc web, la Lleiles normes establertes per La Falç® o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionamentimatgecredibilitat i / o prestigi de La Falç® o els seus col·laboradors.

DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del lloc webcom ara textosgràficsfotografieslogotipsiconesimatgesaixí com el disseny gràficcodi font i softwaresón de l’exclusiva propietat de La Falç®.o de tercers, els drets al respecte ostenta legítimament La Falç®, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.
Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la seva distribuciómodificacióalteració o des compilació.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicionsaixí com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.
Aquells clients que enviïn a l’espai web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjàen els casos en els quals per la naturalesa dels Serveis això sigui possibles’entén que autoritzen a 
La Falç® per a la reproducció , distribuciócomunicació públicatransformaciói l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment i sense limitació territorialAixí mateixs’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.
Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Serveis d’aquest lloc web s’hauran de dirigir a la següent adreça de correu electrònic: info@socsegador.cat

EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I DE RESPONSABILITAT

Amb independència del que estableixen les Condicions Generals de Contractació relatives a la contractació de béns recollides en el present lloc web, La Falç®. no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat d’aquest lloc web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials es presenten “tal qual” i són accessibles sense garanties de cap classe.
La Falç® es reserva el dret a interrompre l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control , de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.
En conseqüència, 
La Falç® no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels Serveis, de manera que la utilització dels mateixos per part del Client es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a La Falç® en aquest sentit.
La Falç® no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de La Falç®, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa del Client i / o tingui per origen causes de cas fortuït o força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de La Falç®, com ara: fallada de tercers , operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que La Falç® hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, La Falç® no assumirà cap responsabilitat per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.
La Falç® exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través del Lloc Web, així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. La Falç® tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en la seva pàgina web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant quedarà exonerada de responsabilitat per la no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions a la mateixa. En aquest sentit, La Falç® no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels Clients o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o administrativa competent.
De la mateixa manera, 
La Falç® exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.
La Falç® no es fa responsable per la utilització que el Client realitzi dels Serveis del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.
El Client s’obliga a mantenir indemne a 
La Falç®, per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués sofrir La Falç® que guardi relació amb el incompliment o compliment parcial o defectuós per part del que estableixen les presents Condicions Generals o en la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes en la LOPD i normativa de desenvolupament.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

La Falç® no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a Serveis de tercers a través de connexionsvincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixosLa funció dels enllaços que apareixen en La Falç® és exclusivament la d’informar al Client sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Interneton podrà ampliar les Serveis oferts pel PortalLa Falç® no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels Clients als mateixosEls Serveis de tercers són proporcionats per aquests, pel que La Falç® no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitatEn conseqüènciael Client ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà d’aplicació la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetreamb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Reus.

Aquesta web utilitza cookies. Pots veure aquí la política de cookies. Si continuar navegant estàs acceptant.    Veure
Privacidad