Condicions de compra

MODALItats DE comanda Y PREu

Els clients tenen la possibilitat de realitzar totes les seves comandes des de la pàgina d’Internet: www.socsegador.cat

Cada client es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de Crédit i que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que son de la compra de productes a través de www.alçalafalç.cat

Al pressionar el botó “Pagar” durant el procés de compra, el membre declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat de les Condicions Generals de Venta.

Les dades registrades per LA FALÇ® constitueixen la proba de les transaccions fetes entre LA FALÇ® i els membres de la seva Comunitat Privada. LA FALÇ® confirmarà la seva comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic.

La informació contractual es presenta en la llengua catalana i serà confirmada com a molt tard en el moment de l’entrega.

En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos, però no inclouen les despeses de transport.

La compra mínima és de 6,95€ (sense considerar despeses d’enviament o altres despeses).

LA FALÇ® es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte), excepte error tipogràfic manifest.

Els productes estan en propietat del proveïdor fins al moment en què s’hagi produït el pagament complet del preu.
LA FALÇ® es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol membre amb el qual tingui un litigi.

DISPONIBILItat

LA FALÇ® farà tot el possible per complaure a tots els seus clientes en la demanda dels productes.

En cas d’indisponiblitat del producte després d’haver-se realitzat la comanda el client serà informat per correu electrònic d’anul·lació d’aquest.
Arran d’aquesta demanda, la rapidesa de la devolució al compte bancari del client dependrà del tipus de targeta bancària i de les condicions de cada entitat bancària. Aquests terminis de nou es precisen en la clàusula Lliurament”.

PAgament

  • Pagament amb targeta:
   El Reglament de les compres s’efectuen per targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa y MasterCard. El preu de compra s’encarregarà en la compta bancària del client, en el termini de 4 dies a contar des del dia de la comanda i aquesta es donarà per efectiva després de la confirmació del seu acord dels centres de pagament bancari.
   En el cas que la TPV (Terminal Punt de Venda) informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant online al client d’aquesta anul·lació.
  • Transferència bancària. 
   Aquesta modalitat de pagament no tindrà cap cost pel client
   L’import de les devolucions es carregarà en el compte que indiqui el client
   Per realitzar el pagament d’una factura ha de constar:
   Número de factura.
   Nom de la persona que l’ingressa.
   Ha d’anar dirigit a
   LA FALÇ® al número de compte proporcionat per l’empresa.
   Enviar el comprovant d’ingrés al correu: info@socsegador.com enviant en l’assumpte comprovant d’ingrés.

SEGURetat

Per la seva seguretat LA FALÇ® ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments.
Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.
Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socker Layer) -256bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies al qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel client.
Només el Banc te accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que
LA FALÇ® no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament.

ENTREGA

El proveïdor enviarà els productes al magatzem de distribució, des d’on sortiran els productes la destinació final serà l’adreça que el comprador estableixi. Cada vegada que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic.
Les despeses de transport seran a compte del comprador.
La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible a
www.alçalafalç.cat, un cop es confirmi el pagament, que podrà visualitzar-se mitjançant l’enllaç: “Les meves Comandes“, a partir de l’emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou les despeses de lliurament i l’IVA.
www.alçalafalç.cat demanarà als seus clients que triï el lloc de l’entrega, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte. El termini de lliurament oscil · la entre 24 i 72 hores de dies hàbils.
www.alçalafalç.cat informarà al client de la sortida de la comanda del magatzem de distribució, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic.
Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client per part del transportista, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista. Correspon al destinatari comprovar la comanda en el moment del lliurament i fer llavors totes les reserves i reclamacions que apareguessin justificades, fins i tot té la possibilitat de rebutjar el paquet, si aquest hagués estat obert o si té indicis manifestos de deteriorament.
Les reserves i reclamacions han d’anar dirigides a
LA FALÇ® per correu electrònic a l’adreça que trobarà, a la pàgina de www.alçalafalç.cat.

DEVOLUCIÓ

Tots els productes venuts podran ser retornats durant 7 dies comptats des de la data de lliurament, d’acord amb les disposicions de la Llei de Comerç Minorista espanyola.
Prèviament, el client haurà d’indicar la seva intenció per correu electrònic.
LA FALÇ® contestarà per mitjà d’un altre correu electrònic especificant les instruccions precises per a la devolució del producte.
Les despeses de devolució correran a càrrec del client.
El reemborsament en el compte del client com a conseqüència d’aquesta devolució, s’efectuarà en el termini de 7 dies a partir de la recepció de les mercaderies per
LA FALÇ®.
La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats van ser manifestament objecte d’ús.
Els productes imperativament s’han de retornar correctament protegits, en el seu embalatge d’origen, en un perfecte estat (no danyats o embrutats pel client) amb tots els accessoris, instruccions i documentació. Seran enviats al lloc especificat per
LA FALÇ® en les instruccions precises per a la devolució del producte enviades mitjançant correu electrònic.
En el cas que la devolució no fos acceptada pel proveïdor per entendre que el producte la devolució del qual pretén hagués estat utilitzat, aquests productes romandran en el magatzem de distribució per ser recollits pel client, per un període no superior a trenta dies des seva devolució.
No podran tampoc retornar els paquets als que no consti cap element adjunt que permeti identificar el remitent (núm. de comanda, nom, adreça, …).
Les despeses i riscos vinculats a la devolució del producte seran a càrrec del remitent, que haurà d’enviar de forma segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació.
A través de
www.alçalafalç.cat es podran retornar dels productes comprats per l’import dels mateixos. Un cop rebut / s el / els productes retornats, LA FALÇ® verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a l’abonament de l’import pagat menys les despeses d’enviament, independentment de l’import del producte retornat.
Tota persona que torni el seu producte rebrà un correu electrònic informant de l’import del seu reemborsament.

GARANTÍA

Les garanties i serveis postvenda es regiran pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. D’acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant del seu de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i usuari dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

RESPONSABIlitat, LiTIGiS i LEGISLACIÓ APLICABLE

LA FALÇ® no podria considerar-se com responsable de l’incompliment del contracte celebrat en cas de ruptura d’existències o no disponibilitat del producte, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i / o comunicacions, inundació o incendi. En cas de litigi, el membre es dirigirà per prioritat a LA FALÇ® per obtenir una solució amistosa.
Els tribunals de Reus són els únics competents. S’interpretaran les presents condicions generals de venda en llengua espanyola i es realitzaran d’acord amb el dret espanyol. Tot desacord que pogués néixer amb motiu de la seva validesa, la seva interpretació o la seva execució es presentarà als Tribunals de Reus, als quals es fa expressament atribució exclusiva de competència.

MODIFICACIÓ DE LeS CONDICIONS GENERALS DE VENdA

LA FALÇ® es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors.
Aquests canvis han de ser acceptats per l’Usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina
www.alçalafalç.cat.
Els membres de la “Comunitat Privada
LA FALÇ® que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrarà en vigor, hauran de deixar d’utilitzar els serveis LA FALÇ®. En el supòsit d’algun dels termes de les condicions generals fos il·legal o inoposable, serà nul · la de ple dret i aplicant-se l’acord per la parts i si no que s’ha exposat en el Codi Civil Català.

 

Aquesta web utilitza cookies. Pots veure aquí la política de cookies. Si continuar navegant estàs acceptant.    Veure
Privacidad